Museologi, museivetenskap / Museology, museum studies

Adotevi, Stanislas, Museets plats i samtidens bildning och kultur. (1971) 99:1 182-184
 
Anderson, David, Time, dreams and museology: We are all museologists now. 97:2 67-76
(Ifrågasätter museologins monopol att välja och tolka ting som kulturarv för ett samhälles räkning)

Anderson, David, The Spiral as concept and metaphor. 02:2 61-66
(Den uppåtstigande spiralen som metafor för förnyelsen av Victoria & Albert Museum, London)

Anderson, David, The cultural significance of the Spiral. 02:2 85-100
(Förnyelsen av V&A med målet att utveckla den visuella läskonsten så som skolan den verbala)

Anderson, David, Our Enlightenment. 04:2 119-128
 
Bencard, Mogens, Museerne og verdensordenen, 93:1 3-16
 
Björnsson, Anders, Den rätta platsen. Om museer, medier och minnandet. 94:2 93-100
(Museet som levande kunskapskälla beror av en kontinuerlig fördjupning av objektens innebörd)

Brandt, Per Aage, Hvad er et museum? En semiotisk undersøgelse. 95:1 17-24
 
Ekström, Anders, Museipestens nya skepnad? 00:2 31-38
(Foucaults teorier har förlamat museologin; bättre se museerna som kreativa aktörer i samhället)

Eriksson, Olof, Museerna och kunskapssamhället. 96:1 3-12
 
Funch, Bjarne Sode, Den fænomenologiske metode i museologisk forskning. 03:1 17-38
 
Gjestrum, John Aage, Lokalmuseer og museumsprofesjonalitet. 94:1 75-82
(Mot 'institutionsmuseer' ställs 'processmuseer'; Sartre och Duncan Cameron inspirerar)

Gjestrum, John Aage, Museology and research - in a Norwegian perspective. 95:2 5-22
(Polemiserar mot att museologi vore onödig i Norge; skisserar ämnets mångsidiga innehåll)

Gjestrum, John Aage, Eit museologisk perspektiv. 01:1-2 53-59
(En återblick på försöken att etablera museologi och museiutbildning i Norge)

Gjestrum, John Aage, Heilskapens detaljar i Ivar Aasen-tunet. 02:1 55-78
 
Hjorth, Line, Spejl på væggen. 03:1 150-154
(Om konferensen Museum 2000 i Stockholm 2001)

Hoch, Ella, Museerne som arnen for det evolutionære verdensbillede. 94:2 3-20
(Museerna anammade och inpräntade utvecklingsläran genom utställningarnas disposition)

Hofrén, Erik, Det gröna porslinspalatset. 94:1 83-89
(Historien en kapplöpning mellan kommunikation och katastrof; Mathiesens sex motmedel anbefalls)

Illeris, Helene, kunstkammeret som dannelsesritual 06:1 59-73
 
Johansen, Anders, Museumsforskning som museumsutvikling. 00:2 59-68
(Skisserar museologi som en möjlig länk mellan museiverksamhet, utbildning och forskning i Bergen)

Kahr-Højland, Anne, Brave new world. 07:1 3-19
 

Mobile phones, museums and learning

 
Kavanagh, Gaynor, Museums and the Lightness of Life. 04:2 37-46
 
Kjeldbæk, Post-modernism and the three generations of museums. 01:1-2 119-126
(De tre generationerna: den personcentrerade, den folkbildande, den postmodernistiska)

Larsen, Ane Hejlskov, Redaktion. 06:1 1

 
Larsen, Ane Hejlskov, Redaktion. 05:1 1-2
 
Laigaard, Lene, Social inclusion - en praksis-model for danske kunstmuseer? 05:1 39-54
 
Lonkila, Helena, Peilikäs Raanu as a mirror 05:2 14-119
 
Losman, Arne, Skoklosters slott - en minnesteater. 94:1 47-52
 
Lubyte, Elona, About strategies of opening and openness in Lithuanian museology. 01:1-2 185-192
(Om vad som hänt i museiväsendet efter det politiska maktskiftet i Litauen)

Lundberg, Bengt, Museernas maktspråk. 96:1 31-38
(Museimediets auktoritära karaktär besläktad med skriftens. Mångtydigheten i det sedda en motkraft)

Lundberg, Bengt, Museologi som vetenskapligt fält. 00:2 39-46
(Nordisk Museologis texter blir utgångspunkt för att klargöra museologins aktuella diskurser)

Lähdesmäki, Tuuli, Memory as a social and discursive practice. 04:1 29-42
 
Lønstrup, Gitte, Nok se - men ikke røre. 05:2 89-102
  "Hand on" som formidlingsstrategi på arkæologiske museer
MacDonald, Sally, Dead or alive - some questions about objects and people. 98:2 17-28
 
Maroeviç, Ivo, Museology as a discipline of information science. 97:2 77-92
 
Maroeviç, Ivo, The phenomenon of cultural heritage and the definition of a unit of material. 98:2 135-142
 
Olsen, Bjørnar, Momenter til et forsvar av tingene. 04:2 25-36
 
Paludan-Möller, Carsten, Museums betydning - den fraktale utfordring. 95:1 3-10
(När inte längre en enkel framstegstro gäller, måste museerna inrikta sig på förändring och mångfald)

Pavitt, Jane, Content and display: representing the contemporary. 02:2 101-108
 
Pedersen, Hans, The role of the museum: beauty - truth - goodness. 95:2 131-146
(Om museets motstridiga och komplicerade uppgift som historievårdare i ett lokalt samhälle)

Rinta-Porkkonen, Nina & Ylitalo, Saija, If we do not know our past, we have no future. 03:1 111-128
 
Rosander, Göran, Museerna och tidsandans förändringar. 96:1 13-22
(Generationsskiften i museipersonal skärper lyhördheten för tidens rörelser och påverkar verksamheten)

Silvén, Eva, En performativ museologi. 04:2 3-8
 
Smeds, Kerstin, Tankar kring det museologiska företaget. 00:2 47-58
(Förändringar över tid i definitionen av museologi och kulturarv. Också sopor är kulturarv!)

Sydhoff, Beate, Det musiska museet. 95:1 11-16
(När konsten söker sig till nya platser: kan museet ersätta kyrkan som andligt centrum i ett samhälle?)

Sæter, Gjertrud, Museene mellom konservering og konsum. 04:1 11-28
 
Sørgaard, Kristine Orestad, Kunsten å revitalisere gjenstanden som fascinasjonsobjekt 05:1 29-38
 
Waidacher, Friedrich, Museologiens plass i vitenskapenes system. 96:1 135-144
(Sammanfattar tre aspekter på museologin: museiminnets särart, valet av objekt och deras förmedling)

Waidacher, Friedrich, Museology - why, where, when? 97:2 93-105
(Tre grundfrågor om museologins berättigande besvaras)

de Varine, Hugues, Lokalmuseet som process. 96:1 61-66
(Diskuterar lokalmuseets möjliga roll i rehabiliteringen av krisdrabbade samhällen)

de Varine, Hugues, Ecomuseum or community museum? 96:2 21-26
 
de Varine, Hugues, The museum in the fourth dimension (1976). 96:2 51-56
(Museets fjärde dimension: att vara en historisk databank som resurs i sitt samhälles utveckling)

Vilkuna, Janne, Museologi i Finland. 93:1 67-72
 
Vilkuna, Janne, Reading Genesis and the Fourth Commandment. 04:2 71-74
 
Witt, Torben, De sidste 100 år. (1977) 97:2 106-112
 
Ågren, Per-Uno, Museologi och kulturarv. 93:2 61-65
 
 

 

 

 


Copyright 2010 Nordisk Museologi