Kulturarv, kulturminnen / Material heritage, historical sites
- se även sammanställning 03:2 102!

Baptista, Maria do Ceu, Destruction can happen almost without noticing. 01:1-2 103-112
(Inför industrinedläggningar krävs tidig beredskap inom industriminnesvården)

Bergdahl, Ewa, Från industriminne till industrisamhällets kulturarv. 03:2 103-108

Bergvall, Margareta, Meddelanden från forntiden. 98:2 105-118

Boniface, Priscilla, Are museums putting heritage under the domination of the tourism industry? 98:1 25-32
(Museer får samhällsrelevans när de är publikorienterade; turister en viktig besökarkategori)

Bårtvedt, Randi, Industrisamfunn og kulturarv. 96:1 67-72
(Vestnorsk Industristadmuseum byggdes upp från 1985 på ett holistiskt socialhistoriskt koncept)

Bäckström, Mattias, Kulturarvens speglingar. 03:1 71-94

Bäckström, Mattias, Frizon och lagrum. 03:2 109-139

Davies, Maurice, Heritage: the political and the personal. 00:1 35-46
(Ur engelskt perspektiv diskuteras om vem som definierar kulturarvet - museerna eller folket)

Federspiel, Beate Knuth, Bedvidstheden om kulturarven og incitamenter til bevaring. 98:2 3-16

Gjestrum, John Aage, Kan vi verne et telefonnummer? 01:1-2 71-74
(Kan också abstraktioner, t.ex. telefonnummer, skyddas som kulturminnen?)

Gjestrum, John Aage, Kulturarv som handling. 01:1-2 75-79
(Huvuddragen i den viktiga studien av Røros musealisering presenteras)

Gunnarsdóttir, Gudny Gerdur, Kanoner i Akureyri. 04:2 47-52

Hudson, Kenneth, What I think of as my heritage. 98:1 9-16
(Om kulturarvets emotionella grund och därmed sammanhängande problem)

Isacson, Maths, Ett nytt forskningsområde. 97:1 97-106
(En avhandling om Norrköpings industrilandskap introducerar industrimiljöforskning)

Kallberg, Ulla, Om ett museifartyg i Åbo som politiskt instrument. 03:2 99-102

Lindqvist, Svante, Symbolernas arkeologi. 03:2 27-50

Losman, Arne, Skoklosters slott - en minnesteater. 94:1 47-52
(En förbisedd aspekt för förståelsen av det svenska kulturminnet Skokloster)

Lähdesmäki, Tuuli, Memory as a social and discursive practice. 04:1 29-42

Maroeviç, Ivo, The phenomenon of cultural heritage and the definition of a unit of material. 98:2 135-142

Mensch, Peter van, Annotating the enviroment. 05:2 17-27
  Heritage and new technologies
Nisser, Marie, Industriminnen under hundra år. 96:1 73-82
(En översikt av hur svensk industrihistoria formats och vårdats under ett sekel)

Pettersson, Richard, Kulturella arv och kollektiva minnen: vem är i behov av vad? 02:1 79-88
(En diskussion av kulturvårdens värdegrunder)

Paludan-Møller, Carsten, Overvejelser om identitet og autenticitet. 99:1 33-38
(Mot den direkta sinnliga upplevelsen av historiska miljöer och ting ställs den indirekta verbala)

Rinta-Porkkonen, Nina & Ylitalo, Saija, If we do not know our history, we have no future. 03:1 111-128

Skougaard, Mette, Folk museums in conflicts of national heritage. 95:2 23-32
(Tyskt eller danskt kulturarv var frågan vid Frilandsmuseets förvärv av Ostenfeld-gården från Slesvig)

Skougaard, Mette, Interiører på Frederiksborg. 03:2 71-88

Sola, Tomislav, What theory? what haritage? 05:2 3-16
Sörlin, Sverker och Nordlund, Christer, Modernising the cultural landscape. 02:1 95-106
(Argumenterar för nytänkande om skyddet av betydelsefulla moderna kulturmiljöer)

Witt, Torben, Kulturarv - hvad taler vi om? 98:1 17-24
(Lagstiftaren borde ha begärt av museerna snarare att diskutera än att rädda kulturarvet!)

Ågren, Per-Uno, Museologi och kulturarv. 93:2 61-65
(Pläderar för en holistisk definition av museologi som inkluderar både kultur- och naturarv)

 

 


Copyright 2010 Nordisk Museologi