Ämnesregister - Nordisk Museologi 1993-2004

Läsare av Nordisk Museologi har under drygt tio år kunnat följa framväxten i en nordisk miljö av ett ungt humanistiskt ämne, ett ämne som ännu söker sin identitet och sina avgränsningar bland redan etablerade discipliner. Alla texter på de tolv årens 3 200 sidor har enligt redaktionens mening relevans för museers och andra kulturarvsinriktade institutioners verksamheter, för forskning och reflexion omkring dem. De är därför i någon mening museologiska. De sträcker sig särskilt mot historiska och samhällsvetenskapliga kunskapsområden. För att underlätta orienteringen bland de 290 huvudtexterna har följande ämnesregister sammanställts med en rad närliggande - men det måste medges - litet slumpvis valda rubriker. I registret har inte bokanmälningarna medtagits. Ta därför också en titt på listan över anmäld litteratur som kan ge ytterligare uppslag i kunskapssökandet!

Ämnesregistret ska finnas tillgängligt även på tidskriftens hemsida och där vara kumulativt, dvs. nya artiklar kommer att kontinuerligt tillföras registret. Hänvisning ges till tidskriftsnummer (t.ex. 93:1, 02:2, där de två första siffrorna anger årgång) och sidor (t.ex. 101-116). När inte artiklarnas anknytning till ämnesrubriken framgår av deras titel, anges innehållet kort med kursiv inom parentes. Många texter återfinns under flera rubriker, men innehållskommentaren finns i regel bara första gången artikeln nämns. För klassikertexterna anges även inom parentes ursprungsåret för deras publicering.

PUÅ

Administration, förvaltning / Administration, management

Afhandlinger

Anmeldelser

Antropologi, etnografi, etnologi / Anthropology, ethnography

Arkeologi, arkeologiska museer och utställningar

/ Archæology in museums and exhibitions

Arkitektur/Architecture

Bibliografi/Bibliography

Bildkonst, konstmuseer, konstutställningar / Visual arts in museums and exhibitions

Dokumentation, samlande / Documentation, collecting

Ekologi, ekomuseer/Ecology, ecomuseums

Estetik/Æsthetics

Etik, juridik, rättsfrågor / Ethics, laws and legislation

Etnografi, etnologi, se Antropologi

Fotografi/Photography

Friluftsmuseer, se Ekologi, Kulturhistoria

Förvaltning, se Administration

Industrihistoria, industriminnen, se Kulturarv

Informatik

Juridik, se Etik

Konferencer

Konservering/Conservation

Konstmuseer, konstutställningar, se Bildkonst

Kulturarv, kulturminnen / Material heritage, historical sites

Kulturhistoria, historiska museer och utställningar, friluftsmuseer/Cultural history museums and exhibitions, open air museums

Kulturpolitik/Cultural policy

Kulturvård / Protection and care of historical sites

Medier /Media

Museer/Museums

Museihistoria/Museum history

Museologi, museivetenskap / Museology, museum studies

Naturhistoria, naturhistoriska museer, naturvård / Natural history and museums, environmental protection

Pedagogik/Pedagogics

Personer

Publikstudier, sociologi / Audience studies, sociology

Restitution

Rättsfrågor, se Etik, Restitution

Samlande, samlingar, se Dokumentation, Kulturarv, Antropologi, Arkeologi etc.

Sociologi, se Publikstudier

Teknik, teknik- och industrihistoriska museer, science centers/Museums of technology and industry

Utbildning/Museum studies and training

Utredningar/Reports

Utställning, förmedling / Exhibition, communication

Återförande, se Restitution

indhold
Copyright 2010 Nordisk Museologi