Nordisk Museologi 2003/2

Mattias Bäckström, Frizon och lagrum - världsarv och riksintresse som kulturmiljö och tillväxtpotential, s. 109-139.


KÄLLOR OCH LITTERATUR

Muntliga källor

Margareta Bergvall, arkeolog Länsmuseet Västernorrland.

Ola Hanneryd, bebyggelseantikvarie Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Peggy Lerman, jurist mkb-expert Lagtolken PL AB.

Jan Ottander, arkeolog Bohusläns museum.

Peter Sundborg, byggnadsantikvarie Sundsvalls museum.

Bildkällor

världsarv tanum och vägalternativ för E6. Vägverkets karta i den kompletterade vägutredningen 2001.

Efter: obj. nr 4187. vägutredning - slutrapport 2001-11. (Även teori- och metodskiss).

riksintresseområde Kvissle - Nolby - Prästbolet, skyddområde för Nolby vattentäkt och vägalternativ för E4. Vägverkets karta i vägutredningen 2000. Efter: johansson, maria 2002.

Tidningsartiklar

världsarv tanum och e6

Aftonbladet 2001-07-14

Arbetet 2000-06-15; 2000-06-13

Bohusläningen 2003-03-17; 2003-02-04;2002-12-28; 2002-10-11; 2002-10-09; 2002-05-28; 2002-04-10; 2002-01-23; 2001-11-29; 2001-11-21; 2001-11-20; 2000-06-16

Dagens Nyheter 2001-06-11

Expressen/GT 2001-06-10

Göteborgs-Posten 2003-01-20; 2003-01-15; 2002-12-28; 2002-10-18; 2002-01-23; 2002-01-15; 2001-04-22;2000-06-30; 2000-06-14; 2000-06-13; 2000-04-29; 1999-08-27; 1999-07-17; 1999-07-13

Helsingborgs Dagblad 2002-12-29

Svenska Dagbladet 2002-12-28

Tidningarnas Telegrambyrå 2002-12-28; 2002-01-23

kvissle - nolby - prästbolet och e4

Helsingborgs Dagblad 2001-12-05

Sundsvalls Tidning 2002-12-30; 2002-12-28; 2002-09-27; 2002-08-12; 2002-07-11; 2002-05-12; 2002-05-04; 2001-12-05; 2001-12-01; 2001-11-28; 2001-11-27; 2001-11-26; 2001-11-25; 2001-11-23; 2001-11-22; 2001-11-18; 2001-11-13; 2001-11-13; 2001-11-07; 2001-11-01; 2001-10-31; 2001-10-30; 2001-10-24; 2001-10-19; 2001-10-10; 2001-10-04; 2001-10-03; 2001-09-04

Svenska Dagbladet 2001-12-11

Tidningarnas Telegrambyrå 2001-12-04; 2001-01-25; 2001-01-24

Östersunds-Posten 2001-12-15

Tryckta källor och litteratur

Antell, Elina (1990): ”Naturresurslagen och höghuset i Umeå. RAÄ:s yttrande”. Kulturmiljövård 4/1990.

Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Antonsson, Hans (2001): MKB-handböcker om kulturmiljön. En studie utgående från användarens erfarenheter.

VTI meddelande 915.2001. Väg- och transportforskningsinstitutet. Linköping.

Aronsson, Peter (2003): ”Att förnya kulturarvet”. Agenda Kulturarv - inspiration & diskussion.

Red. Birgitta Johansen & Karin Lindvall. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Beckman, Svante (1993): ”Om kulturarvets väsen och värde”. Modernisering och kulturarv - essäer och uppsatser.

Red. Jonas Anshelm. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag.

Beckman, Svante (1998): ”Vad vill staten med kulturarvet?”. Kulturarvets natur. Red. Annika Alzén & Johan Hedrén.

Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag.

Beckman, Svante (2002): ”Kulturarvens framtider. En personlig betraktelse”. Agenda Kulturarv - inspiration &

diskussion. Red. Birgitta Johansen & Karin Lindvall. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Berg, Kristian (2000): ”Fiskal centralisering eller folklig acceptans?”. Kulturmiljövård 1/2000.

Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Bergils, Lena (2002): ”Agrarhistoria - varför det?”. Kulturmiljövård 2/2002. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Bertilsson, Ulf (2002): ”Vägar och världsarv - exemplet Tanum”. Kulturmiljövård 1/2002. Riksantikvarieämbetet.

Bertilsson, Ulf & Hoberg, Birgitta (2000): ”Hur mycket får ett bevarande kosta?”. Göteborgs-Posten 2000-04-29.

Bohusläns Museum Rapport 1998: 19. Kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer. Beskrivning av konsekvenser

av vägutbyggnad. Jan Ottander, Lars Rydbom & Kristina Lindholm. Bilaga till Miljökonsekvens-

beskrivning. Väg E6: delen Rabbalshede - Tanumshede. Vägutredning: Obj.nr. 4187. Uddevalla.

Bohusläns Museum Rapport 2001: 14. Beskrivningar av konsekvenser av vägutbyggnad. Jan Ottander & Kristina

Lindholm. Kompletterande bilaga till miljökonsekvensutredning. Kulturhistorisk förstudie. Väg E6 delen

Rabbalshede - Tanumshede. Vägutredning, Obj nr 4187. Uddevalla.

Brandell, Magnus (1999): Värdering och konfliktbedömning i väg-MKB. IVL-rapport B 1313.

Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning. Stockholm.

Bäckström, Mattias (2002): Kulturarvens speglingar. Fyra epoker genom deras museiprojekt (b-uppsats).

Göteborgs universitet ht 2002.

Bäckström, Mattias & Bergvall, Margareta (2002): ”Ett krockskadat Museisverige (2): Kulturarv betyder inget

när ekonomin betyder allt”. Sundsvalls Tidning 2002-12-30.

Clason, Anders (1974): ”Från fornsakssamlande till miljödebatt”. Bevara - Förnya. Samfundet för hembygdsvård.

Connell, Robert William (1999): Maskuliniteter. Övers. Åsa Lindén. Bokförlaget Daidalos. Göteborg.

Connolly, William E. (1974): The Terms of Political Discourse. Princeton University Press 1993 (1974).

Cullberg, Kjerstin & Ståhl, Elizabet red (1987): Vad är en hällristning? Bohusläns museum. Uddevalla.

E4 Sundsvall 1992-07a. E4 Sundsvall. Huvudrapport. Underlagsrapport till fördjupad översiktsplan avseende väg-

och järnvägsnät i Sundsvalls kommun. Kommundelarna Njurunda och Sundsvall. Sundsvalls kommun och

Vägverket Region Mitt.

E4 Sundsvall 1992-07b. Järnväg i Sundsvall. Huvudrapport. Underlagsrapport till fördjupad översiktsplan

avseende väg- och järnvägsnät i Sundsvalls kommun. Kommundelarna Njurunda och Sundsvall.

Sundsvalls kommun, SJ och Banverket.

E4 Sundsvall 1992-07c. Samrådshandling öpl/trafik 92. Fördjupad översiktsplan för väg- och järnvägsnät i

Sundsvall. Kommundelarna Njurunda och Sundsvall. Sundsvalls kommun.

E4 Sundsvall 1992-11-09. Förslag till fördjupad översiktsplan öpl/trafik 92. Samtliga yttranden över Samrådsremiss

samt minnesanteckningar från informationsmöten. Sundsvalls kommun.

E4 Sundsvall 1993-01. Utställningsförslag öpl/trafik 92. Fördjupad översiktsplan för väg- och järnvägsnät i

Sundsvall. Kommundelarna Njurunda och Sundsvall. Sundsvalls kommun.

E4 Sundsvall 1997-12. Vägutredning för delen Myre - Skönsberg. Vägverket Region Mitt. Härnösand.

E4 Sundsvall 1999-06-28. Miljökonsekvensbedömning för väg E4 vid Sundsvall, delen Myre - Skönsberg.

Underlag inför utökat samråd enligt miljöbalken 6 kap 5 §. Vägverket Region Mitt. Härnösand.

E4 Sundsvall 2000-08. Vägutredning med miljökonsekvensbesrivning. Vägverket Region Mitt. Härnösand.

E4 Sundsvall 2001-01. Beslutshandling. Vägutredning väg E4 Sundsvall. Vägverket Region Mitt. Härnösand.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EC. Gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska

transportnätet. Bryssel (2001).

Gibson, Michael F. (2002): ”World Heritage, a growing venture”. World Heritage No 28 2002. Madrid.

Gorz, André (1988): Kritik av det ekonomiska förnuftet. Övers. Britta Gröndahl. Alfabeta Bokförlag.

Stockholm 1989 (1988).

Gorz, André (1997): Arbete mellan misär och utopi. Övers. Johan Öberg. Bokförlaget Daidalos.

Göteborg 1999 (1997).

Grundberg, Leif (1996): ”haffr waret ett gamballt capell… Kvissle kapell i tro och tradition - nya rön om en gammal ruin”. Tidsspår 1995-96. Hembygdsbok för Ångermanland och Medelpad. Samarbetskommittén

för Ångermanlands och Medelpads hembygdsförbund. Härnösand.

Hedrén, Johan (1998): ”Om natur- och kulturarvets konturlöshet”. Kulturarvets natur. Red. Annika Alzén &

Johan Hedrén. Stockholm.

Hermansson, Peter (2000): ”Utveckling pågår”. Kulturmiljövård 1/2000. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Hoberg, Birgitta (2002): ”Världsarvskonventionen 30 år”. Kulturmiljövård 1/2002. Riksantikvarieämbetet.

Hällristningar i gränsbygd. http://www.bergkonst.org 2003-06-01.

Janson, Sverker (1974): Kulturvård och samhällsbildning. Nordiska museets Handlingar 83. Stockholm.

Johansen, Birgitta (2002): ”Antikvariska dilemman. Eller meningen med kulturarv”. Agenda Kulturarv

- inspiration & diskussion. Red. Birgitta Johansen & Karin Lindvall. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Johansson, Bengt O.H. (2000): ”Stolta riksplaner ersattes med kulturhistoriska beskrivningar”.

Kulturmiljövård 1/2000. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Johansson, Maria (2002): Miljöbalkens inverkan på vägutredningar. Examensarbete 2002:224 CIV.

Luleå tekniska universitet.

Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv. Unesco. Paris 1972.

Landström, Catharina (1998): ”En annan vetenskap? Om att ta feministisk vetenskapskritik på allvar”.

En annan vetenskap? Feministiska föreläsningar om (teknik)vetenskaper. Red. Martha Blomqvist &

Agneta Helmius. Centrum för kvinnoforskning. Uppsala universitet.

Lerman, Peggy red (1997): Boken om MKB. Del 1 Att arbeta med MKB för projekt. Boverket. Karlskrona.

Lerman, Peggy red (1997b): Boken om MKB. Del 2 Regler och förarbeten. Boverket. Karlskrona.

Liedman, Sven-Eric (1998): Från Platon till kommunismens fall. De politiska idéernas historia.

Bonnier. Stockholm 1998 (1972).

Lindvall, Karin (2002): ”Mot en ny kulturarvsideologi”. Agenda Kulturarv - inspiration & diskussion.

Red. Birgitta Johansen & Karin Lindvall. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Länsmuseet Västernorrland Rapport 1991: 20. Kulturhistorisk utredning med anledning av nysträckning av E4

inom Njurunda socken och Sundsvalls stad, Medelpad. Härnösand.

Länsmuseet Västernorrland Rapport 1999: 8. Kvissle - Nolby - Prästbolet. En centralbygd från järnålder och

medeltid med ålderdomliga vägar och gårdsmiljöer. En fördjupad beskrivning av riksintresseområdets

kulturmiljövärden. Carina Öberg. Härnösand.

Länsmuseet Västernorrland Rapport 2002: 6. Byggnadsdokumentation inför rivning av Tjänstemannabostäder i

Östrand, Vivsta socken, Timrå kommun. Mona Sundin. Härnösand.

Länsstyrelsen Västernorrlands Län 1977: 7. Fysisk riksplanering kulturminnesvård. Härnösand.

Löfgren, Emil (1918): Folktro, sed och sägen från Njurunda socken i Medelpad. Förlag Mainander. Malmö.

Löfgren, Emil (1928): ”Kvissle kapell”. Julhälsning till Medelpads församlingar.

Nordin, Svante (1995): Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen.

Studentlitteratur. Lund.

Obj. nr 4187. Miljökonsekvensbeskrivning 1999-03-26. Väg E6 delen Rabbalshede - Tanumshede.

Vägverket Region Väst. Göteborg.

Obj. nr 4187. Vägutredning 1999-04-26. Väg E6 delen Rabbalshede - Tanumshede. Vägverket Region Väst.

Obj. nr 4187. Vägutredning - slutrapport 2001-11. Väg E6 Uddevalla - Svinesund, delen Rabbalshede -

Tanumshede. Bakgrund och motiv till föreslagen vägkorridor samt kompletterande studier efter utställelsen

våren 1999. Vägverket Region Väst. Göteborg.

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Unesco World Heritage Centre.

Paris 2002.

Ordlista med kulturhistoriska begreppsdefinitioner till miljöer av riksintresse för kulturmiljövården.

Riksantikvarieämbetet. Stockholm 1998. http://www.raa.se 2003-05-12.

Prop. 1987/88: 104. Regeringens proposition. Kulturmiljövård. Stockholm.

Prop. 1998/99: 114. Regeringens proposition. Kulturarv - kulturmiljöer och kulturföremål. Stockholm.

Ramqvist, Per H. (2001): Nog med lobotomerade kulturmiljöer. http://www.SvenskHistoria.nu 2003-03-21.

Raä UV Väst rapport 2001: 19. Arkeologisk utredning. Nyfunna fornlämningar i Tanums världsarvsområde.

Arkeologisk vägutredning av vägkorridorerna Röd 1, Röd 23, Utökad Röd 23 och Röd Mitt. Bohuslän, Tanum socken. Betty-Ann Munkenberg. Riksantikvarieämbetet UV Väst. Kungsbacka.

Remmare, Per-Olof (2000): ”Ett försök att skissa framtiden för riksintressena”. Kulturmiljövård 1/2000.

Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Riksintressanta kulturmiljöer i Sverige. Förteckning. Underlag för tillämpning av naturresurslagen 2 kap 6 §.

Riksantikvarieämbetet. Stockholm 1990.

Riksintressen län för län. Riksantikvarieämbetet. Stockholm 1996-97.

Samverkan mellan kulturmiljö- och naturmiljösektorerna. Redovisning av regeringsuppdrag i enlighet med

regleringsbrev för 2003. Riksantikvarieämbetet. Stockholm 2003.

Samverka - för en hållbar utveckling av landskapet. Slutrapport för tvärsprojektet. Boverket, Naturvårdsverket

och Riksantikvarieämbetet. Stockholm 2003.

Schibbye, Bengt & Pålstam, Ylva (2001): Landskap i fokus. Utvärdering av metoder för landskapsanalys.

Rapport för tvärsprojektet. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Selinge, Klas-Göran (1991): ”Fornminneslagstiftning”. Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra Böcker. Höganäs.

SFS 1942: 350. Svensk författningssamling. Lag om fasta fornlämningar och om fynd av lösa föremål från

äldre tider. Stockholm.

SFS 1971: 948. Svensk författningssamling. Väglag. Stockholm.

SFS 1987: 10. Svensk författningssamling. Plan- och bygglag. Stockholm.

SFS 1987: 12. Svensk författningssamling. Lag om hushållning med naturresurser m.m. Stockholm.

SFS 1988: 950. Svensk författningssamling. Lag om kulturminnen m.m. Stockholm.

SFS 1996: 1598. Svensk författningssamling. Förordning om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Stockholm.

SFS 1998: 808. Svensk författningssamling. Miljöbalk. Stockholm.

Skr. 2001/02: 171. Regeringens skrivelse. Unescos världsarvskonvention och de svenska världsarvsobjekten.

Stockholm.

SOU 1922: 11. Statens offentliga utredningar. 1913 års forminnesvårdskommittés betänkande del I. Stockholm.

SOU 1938: 60. Statens offentliga utredningar. Betänkande av Kulturminnesvårdssakkunniga. Förslag till

reviderad fornminneslagstiftning. Stockholm.

SOU 1971: 75. Statens offentliga utredningar. Hushållning med mark och vatten. Stockholm.

SOU 1972: 45. Statens offentliga utredningar. Betänkande av 1965 års musei- och utställningssakkunniga.

Kulturminnesvård. Stockholm.

SOU 1994: 51. Statens offentliga utredningar. Slutbetänkande av Museiutredningen. Minne och bildning.

Museernas uppdrag och organisation. Stockholm.

SOU 1996: 103. Statens offentliga utredningar. Huvudbetänkande av Miljöbalksutredningen. Miljöbalk.

En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling. Stockholm.

SOU 1996: 128. Statens offentliga utredningar. Slutbetänkande av Kulturarvsutredningen. Skyddet av

kulturmiljön. En översyn av kulturminneslagens bestämmelser om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar,

kyrkstäder och ortnamn. Stockholm.

Sundsvall Vatten AB 2003. Nolby vattentäkt. http://www.sundsvallvatten.se 2003-04-01.

Sörlin, Sverker (1991): Naturkontraktet. Om naturumgängets idéhistoria. Carlsson Bokförlag. Stockholm.

Sörlin, Sverker (2002): ”Kulturarvet är politiskt. Landskapet får röster”. Agenda Kulturarv - inspiration &

diskussion. Red. Birgitta Johansen & Karin Lindvall. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Tanums kommun 1984. Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. Tanumshede.

Tanums kommun 2002. Översiktsplan för Tanums kommun. ÖP 2002. Tanumshede.

Timrå kommun 1995. Att bygga vidare. Program för kulturmiljövård för Timrå kommun. Timrå.

Timrå kommun 2002-01-24. Kultur- och fritidsnämndens protokoll. ”Remiss - Rivning av lägenheter i radhus

och kedjehus, Östrand 17:2”.

Timrå kommun 2002-03-19. Kommunstyrelsens protokoll dnr 169/01 871. ”Ansökan om rivningstillstånd

- 57 lägenheter i radhus och kedjehus på Östrandsberget”.

VV Publ 1995:30. Vägverkets publikation. Miljökonsekvensbeskrivningar för vägar. Handbok. Borlänge.

VV Publ 2001:50. Vägverkets publikation. Mål och mått för natur- och kulturvärden. Borlänge.

VV Publ 2002:40. Vägverkets publikation. Handbok Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn.

Sammanfattande del. Borlänge.

VV Publ 2002:41. Vägverkets publikation. Handbok Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn.

Del 1 Regler och bestämmelser. Borlänge.

VV Publ 2002:42. Vägverkets publikation. Handbok Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn.

Del 2 Metodik. Borlänge.

Westerlind, Ann-Mari m.fl (1997): Kulturvärden och MKB. Målsättning och vägledning för

miljökonsekvensbeskrivningar. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Wijkander, Keith (2000): ”Framtidsstrategi eller passerat planeringstänkande”. Kulturmiljövård 1/2000.

Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

The World Heritage List. Unesco World Heritage Centre. Paris 2002. http://whc.unesco.org 2003-06-02.

Ågren, Per-Uno (2002): ”Introduction. New Times - Separate Worlds. Artefact, Memory, Narrative.

Museums and Morals”. Museum 2000. Confirmation or Challenge? Ed. Per-Uno Ågren & Sophie Nyman.

Riksutställningar, Svenska ICOM och Svenska museiföreningen. Stockholm.

 

Bevarandepraktikernas lagtexter och utredningar

Natur- och kulturmiljövård  Lagar, förordningar och utredningar Institut, begrepp motsv
Kulturarvspropositionen Prop. 1998/99: 114 Kulturmiljö: människans materiella och immateriella påverkan
 Miljöbalken SFS 1998: 808 Kulturreservat parallell till naturreservat, biologisk mångfald
 Miljöpropositionen Prop. 1997/98: 145 15 nationella miljökvalitetsmål
Arkitektur- och designproposition Prop. 1997/98: 117 Kommunala handlingsprogram för kulturvärden och estetik
Kulturpolitikpropositionen Prop. 1996/97: 3 Bevara och bruka kulturarvet
Kulturarvsutredningen SOU 1996: 128, SOU 1995: 128 Kulturreservat i KML (ej genomförd), anmälningsplikt
Kulturutredningen SOU 1995: 84 Ansvara för kulturarven och främja positivt bruk av dem
Museiutredningen SOU 1994: 51  Länsmuseet kmv:s kunskapsuppbyggnad och -förmedling
Miljöbalksutredningen SOU 1993: 27, SOU 1996: 103 Naturvårdsområdets samlingslagstiftning
Naturvårdslagen SFS 1991: 641 (ändring) Kulturpräglad naturmiljö
Livsmiljöpropositionen  Prop. 1990/91: 90 En god livsmiljö
Statliga byggnadsminnen SFS 1988: 1229 Statliga byggnadsminnen 1989
Kulturminneslagen SFS 1988: 950 Kulturmiljövårdens sektorlagstiftning
Kulturmiljövårdspropositionen  Prop. 1987/88: 104  Kulturmiljövård
Naturresurslagen SFS 1987: 12 Riksintresse och miljökonsekvensbeskrivning
Plan- och bygglagen SFS 1987: 10 Kommunal översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser varsamhets- och skyddsbestämmelser
Byggnadsvårdsutredningen   SOU 1979: 17
Naturvårdslagen SFS 1974: 1025 (ändring)  Naturvårdsområde
Statliga kulturpolitikpropositionen Prop. 1974: 28 Motverka kommersialismens negativa verkningar, garantera att äldre tiders kultur levandegörs

 

Bostadssaneringslagen SFS 1973: 531 Rivningsförbud kulturhistoriskt miljömässigt värdefull bebyggelse
Kulturminnesvårdsutredningen  SOU 1972: 45 MUS 65   Länsantikvarie 1976, regional kulturminnesvård vid länsstyrelsen och kommunala kmv-organ
Museerna SOU 1973: 5 och Utställningar SOU 1974: 43
Väglagen SFS 1971: 948 Miljökonsekvensbeskrivning 1987, formell vägbyggnprocess 1998
Fysisk riksplanering SOU 1971: 75 Riksintresse kulturhistorisk miljö (planeringsunderlag)
Antikvarieutredningen SOU 1965: 10 Kulturminnesvårdens centrala organ
Naturvårdslagen  SFS 1964: 822 Naturreservat
Begravningskungörelsen  SFS 1963: 540  Bygglovsplikt nya kyrkogårdar
Naturvårdsutredningen  SOU 1962: 36
Byggnadsminneslagen SFS 1960: 690 Byggnadsminne
Byggnadsminnesutredningen SOU 1956: 26 Byggnadsminne klass A och klass B (ej genomförd)
Landsantikvarieutredningen SOU 1954: 26 Landsantikvarie vid länsmuseer i alla län
Naturskyddslagen SFS 1952: 688 Naturminne, naturpark och landskapsbild
Byggnadsstadgan SFS 1947: 390, SFS 1959: 612 Kulturhistoriskt estetiskt värdefulla byggnader och stadsbilder
Byggnadslagen SFS 1947: 385 Byggnadsförbud till skydd för kultur- och naturvärden
Kulturhistorisk byggnadslag SFS 1942: 354 Kulturhistoriskt märklig byggnad
Fornminneslagen SFS 1942: 350 Fast fornlämning och fornlämningsområde
Kulturminnesvårdssakkunniga  SOU 1938: 60 RAÄ och SHM omorganisation
Stadsplanelagen byggnadsstadgan SFS 1931: 364 Byggnad av historisk eller konstnärlig betydelse
Fornminnesvårdskommittén SOU 1922:11-12  Register över kulturhist minnesmärken
Kyrkliga kulturminnen, offentliga byggnader SFS 1920: 744 Byggnadsminnesmärke 1935
Expropriationslagen SFS 1917: 189 Synnerligen märklig fast fornlämning eller naturminnesmärke
Överintendentsämbetets ombildning 1915 (betänkande) Byggnadsstyrelsen 1918
Konst- och kulturhistoriska byggnader 1912 (förslag)
Konst- och kulturhistoriska minnen 1911 (förslag) Riksantikvarieämbetet, ny fornminnesvårdande myndighet
Naturminnesmärkeslagen Prop 1909: 102, Prop 1909: 56  Naturminnesmärke och nationalpark
Byggnadsstadgekommittén 1909 (förslag)  Byggnad af historisk eller konstnärlig betydelse
 Byggnadsstadga rikets städer 1874 Stadsplan efter skönhetssinnets anspråk
Forntida minnesmärken 1867 (förordning) Rivningsförbud äldre kyrkor
Forntida minnesmärken 1828 (förordning) KVHAA högsta fornminnesvårdande myndighet
Vitterhetsakademien ombildning 1786  Kungl Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien
Publika byggnader 1776 (förordning)   Överintendentämbetet 1772
Kyrkolagen 1686 Avyttringsförbud kyrkliga inventarier
 Antikvitetskollegiets instiftande 1666
Gamble Monumenter och Antiquiteter 1666 (plakat påbud)
Gamble Monumenter och Saker 1630 (memorial)
Kyrkoordning 1571 Statlig kontroll kyrkobyggnad och inventarier
Källor: SOU 1922: 11; SOU 1938: 60; SOU 1972: 45; SOU 1996: 128; Janson, Sverker 1974; Wijkander, Keith 2000; Bergils, Lena 2002. m.fl.

Copyright 2010 Nordisk Museologi